Krajevni priimki

Priimki so bili podeljeni na podlagi telesne značilnosti, kraja bivanja, poklica itn.

Na Slovenskem imamo mnogo priimkov, katerih izvor je hote ali nehote povezan s krajevnimi ali topografskimi imeni. Določeni priimki so dejansko nastali po lokaciji bivanja, spet drugi si z določenim krajem delijo le isto korensko obliko.

Pri raziskovanju izvora in pomena priimka velja pravilo, da je potrebno najprej raziskati njegovo izvorno obliko, večina priimkov se je namreč skozi zgodovino spreminjala. Pri tem so nekateri mutirali ter zato spremenili svojo izvorno obliko. Eden takih primerov je priimek Bezjak, ki se je vse do 20. stoletja zapisoval kot Wesiak ali Vesiak.

Uporabljene kratice

Štaj. = Štajerska

G. = Gorenjska

D. = Dolenjska

Kor. = Koroška

Ljublj. = Ljubljana

N. = Notranjska

Pr. = Primorska

 

 

Priimki s končnico -an

BUČAN, G. (Buč v kamniškem okraju).

KRIŽAN, Štaj. (Sv. Križ v raznih okrajih ali pa Križe).

KRŽAN = Križan, G. (Križe na G. blizu Tržiča).

LAŠČAN, D. (Lašče, Dol.). Ponemč. LASCHAN.

LOČAN, Štaj. (Loče v raznih okrajih ali pa Loka, katero ime je precej razširjeno).

LUŽAN, G. (Luža, občina Selce).

MORAVČAN, Ljublj. (Moravče).

NOVLJAN, D., NOULAN, G. (Nevlje v kamniškem okraju).

OBERŽAN, Štaj. (Oberž v ormoškem okraju).

OVŠAN, Kor. (Ovšje ali Olšje, nem. Erlach, v velikovškem okraju ali pa Olša, okraj Breze, Kor.).

PEČAN, N. (Peč v goriški okolici).

PODPEČAN, Štaj. (Podpeč v raznih Štaj. okrajih ali pa Podpečje v celjski okolici).

POTOČEN, -AN, G. (Potok v škofjeloškem in kamniškem okraju).

RAGOVČAN, D. (Ragovo, Vragovo v novomeškem okraju).

RANČAN, Štaj. (Ranč, okraj Maribor na desnem bregu Drave).

RAVLAN, RAVLJEN, Štaj. (Ravno v raznih Štaj. okrajih).

ROVAN, N., Pr. (Rov, Rova, Rove v raznih okrajih).

SAMATORČAN, SAMOTORČAN, N. (Samatorica v vrhniškem in sežanskem okraju).

SELAN, G. (Sela v ljublj. okolici ali Selo v okrajih Radovljica, Kamnik in Brdo).

SORČAN, G. (Sorica, okraj Škofja Loka ali pa Sora, okraj ljublj. okolice).

SRABOČAN, Štaj. (Srabotje v konjiškem okraju).

STRENČAN, Štaj. (Stranje v šmarijskem in selniškem okraju).

ŠMARČAN, Štaj. (Šmarje na Štajerskem). Posredovana oblika * Šmarec.

ZABLAČAN, Kor. (Zablate v celovškem okraju).

ZAGORJAN, N., D. (Zagorje ob Pivki in ob Savi).

ZAVRŠAN, G. (Zavrh v kamniškem okraju).

 

Priimki s končnico -ar ali -er

1. BAČNAR, N. (Bačne, okraj Škofja Loka).

2. BAČAR, D., N.; BAČER, Pr. (Bača na Goriškem).

3. BASKAR, Pr. (Baske v kanal. okraju).

4. BEKAR, Pr. (Beka v koprskem okraju).

5. BIZAVIČAR, BIZOVIČAR, G. (Bizovik v ljublj. okolici).

6. BLOKAR, Pr. (Bloke, okraj Lož).

7. BOROVNIČAR, Pr. (Borovnica v vrhniškem okraju).

8. BRINAR, Štaj. (Brinje, okraj Selnica, Sl. Bistrica in Kozje).

9. BERLOGAR, BRLOGAR, D. (= Brlog, okraj Velike Lašče).

10. BUČAR, BUČER, Štaj. (Buče, okraj Kozje). Ponemč. WUTSCHER.

11. BREZNIKAR, D., Štaj., Kor. (Breznik v trbiškem okraju na Kor. in v marenburskem okraju na Štajerskem).

12. BRUNKAR, Štaj. (Brunka vas, okraj Šmarje na Štaj.).

13. CESTAR, Štaj. (Cesta, okraj celjska okolica, Laško, Rogatec in Selnica).

14. DOLAR, DULAR, Štaj., D., G. (Dol in Dole v raznih okrajih na Štaj., D. in G.)

15. DOLNIČAR, Ljublj. (Dolnice v okraju ljublj. okolice).

16. GLOBOKAR, D. (Globoko, okolica Žužemberk).

17. GMAJNER, GMEJNAR, Štaj., Pr. (Gmajna in Gmajne v raznih okrajih na Štajerskem, v goriškem okraju in v ljublj. okolici).

18. GOSNIKAR, GOJZNIKAR, Štaj. (Goznik v celjskem okraju).

19. GOMILAR, D. (Gomila v trebanjskem okraju).

20. GOLČAR, -ER, Štaj. (Golič v konjiškem okraju).

21. GOLAR, G. (Golo, okraj ljubljanske okolice).

22. GOVEKAR, N. (Govejek, okraj ljubljanske okolice).

23. GRACAR, Štaj. (Gradec na Štaj.).

24. GRADIŠAR, D., G. (Gradišče v mnogih gorenjskih in dolenjskih okrajih).

25. HOČEVAR, HOZHEVAR, KOČEVAR, KOČEBAR, KOČEVER, poitalijan. COCEVER, ponemč. HOTSCHEVVAR, Štaj., N., D., G., Pr. (Kočevje na Kranjskem).

26. HOLMAR, HOMAR, HOMER, HUMAR, D., G., Pr. (Holm oz. Hom in Hum v raznih okrajih).

27. ILOVAR, D. (Ilova gora – vas na Dolenjskem).

28. INTIHAR, INDIHAR, N. (Indiha ali Intiha, po dr. Karlinovi knjigi „V Kelmorajn”, str. 26., slovensko ime tirol. kraja Innichen).

29. IZLAKAR, D. (Izlake v litij. okraju).

30. JAMNIKAR, Štaj. (Jamnik v konjiškem okraju).

31. KEBLAR, Štaj. (Kebelj v konjiškem okraju).

32. KAMNIKAR, D. (Kamnik na Gorenjskem)

33. KANIŽAR, Štaj. (Kaniža, okraj Ptuj, celjska okolica in Maribor, levi breg Drave).

34. KELVIŠAR, D. (Kelviše na D.).

35. KLANČAR, N. (Klanec v raznih okrajih na Kranjskem in Primorskem).

36. KLAKOČER, Štaj. (Klakoče, okolica Kozje).

37. KOMUČAR, D. (Komuce, obč. Smuka na Dolenjskem).

38. KOPRlVNlKAR, D. (Koprivnik v kočevskem okraju).

39. KOTAR, D. (Kot v ribniškem, velikolaškem in črnomaljskem okraju).

40. KOTLAR, D. (Kotel v velikolaškem okraju).

41. KOZLEVČAR, D. (Kozlevc, okraj Višnja gora).

42. KRČOVINAR, Štaj. (Krčovina in Karčovina v mnogih štaj. okrajih).

43. KRNIČAR, G. (Krnice, Krnica v radovljiškem, škofjeloškem in idrijskem okraju).

44. KUKAR, Pr. (Kuk na Goriškem).

45. LAZAR, Pr., G. (Laze, okraj Kamnik, Brdo, Loka idr.).

46. LEGNAR, Štaj. (Legen, okraj Sl. Gradec in Maribor, desni breg Drave).

47. LESIČAR, Štaj. (Lesiče, slov.-bistriški okraj).

48. LEŠNIČAR, Štaj. (Lešnica v ormoškem okraju).

49. LETNAR, Kor. (Letinja v pliberškem okraju).

50. LIPIČAR, -ER, LIPICER, Pr. (Lipica v kanalskem okraju in v tržaški okolici).

51. LOBNIČAR, Štaj. (Lobnica, okraj Maribor na desnem bregu Drave).

52. LOČNIKAR, Ljublj. (Ločnik v velikolaškem okraju).

53. LOGAR, G., N., Pr., Štaj. (Log v mnogih okrajih na Kranjskem, Štajerskem in Primorskem).

54. LOKAJNER, D. (Lokanja v konjiškem okraju)

55. LOŽAR, D., G. ( Lože, okraj Laško na Štaj., Lože na Vipavskem)

56. LOŽNAR, Štaj. (Ložno v rogaškem okraju).

57. LOŽIČAR, G. (Lozice na Vipavskem).

58. MLAKAR, -ER, Štaj., G., D., N., Pr. (Mlaka, Mlake v raznih okrajih na Kranjskem in Štajerskem).

59. MOTNIKAR, D., Štaj. (Motnik, okraj Kamnik na Gor., in Motnik, okraj Vransko na Štajerskem).

60. OGLAJNER, Štaj. (Voglajna v celjski okolici in v šmarijskem okraju).

61. OREŠAR, D. (Orešje v mokronoškem okraju).

62. OSREDKAR, D., N., G. (Osredek, okraj Vel. Lašče, Krško, Stična, Radeče, Lož, ljublj. okolica idr.).

63. OTONICAR, N. (Otonica v občini Cerknica na Notranjskem).

64. PEKLAR, Štaj. (Pekel, v mnogih štajerskih okrajih).

65. PODLOGAR, D. (Podlog v črnomaljskem, krškem in velikolaškem okraju).

66. PODBREGAR, Štaj. (Podbrege v šmarijskem okraju na Štaj.).

67. POLIČAR, G. (Polica, občina Naklo na Gor.).

68. POLAJNER, -AR, G. (Poljana, Poljane)

69. PONIKVAR, N. (Ponikva, -kve, v raznih okrajih na Notr., D. in Štaj.).

70. POTOČAR, D. (Potoče, okraj Senožeče in Kranj)

71. POTOKAR, D., N. (Potok v brezštevilnih okrajih).

72. POŽEGAR, Štaj. (Požeg, okraj Maribor na levem bregu Save).

73. PRESKAR, -ER, Štaj. (Preska v petih dolenjskih sodnih okrajih; na Štajerskem oz. kozjanskem, Preske v selniškem okraju).

74. PRELOGAR, Štaj. (Preloge v raznih okrajih na Štajerskem).

75. PROSEKAR, Kor., Pr. (Prosek na Primorskem, Proseka na Koroškem).

76. PUNGERČAR, D. (morda mož iz Pungerta na Kočevskem)

77. RAVNIKAR, RAVNIHAR, ponem. RAUNICHER in RAUNEGGER, G., D., Štaj., Kor., Pr. (Ravnik, okraj Mokronog, ljublj. okolice, Lož, Logatec).

78. RAKAR, D., G., Pr. (Raka na D.)

79. REKAR, Štaj., G. (Reka v mnogih štajerskih okrajih in v koroškem Rožu).

80. RIBNIKAR, G., N. (Ribnik v kočevskem in novomeškem okraju)

81. ROVTAR, RUTAR, RUTER, Pr., G., N., D., Kor. (Rovte, Rovt, Rute, Rut v raznih okrajih, npr. v celovškem, trbiškem, radovljiškem, škofjeloškem, tolminskem itn.).

82. ROŽEKAR, Kor. (Rožek v okolica istega imena).

83. ROŽNAR, Štaj. (Rožno v selniškem okraju).

84. RUPAR, G., D., Pr. (Rupe, okraj Kranj, Vel. Lašče in goriška okolica).

85. SELNIČAR, G. (Selnica na Štaj., D.).

86. SELIŠKAR, N. (Selišče v tolminskem okraju. Zastran skupka šk. prim. ime ,,Gradiška” zraven ,,Gradišče”).

87. SENIČAR, D., N., Pr. (Senica v ljubljanski okolici, nadalje v kanalskem in buzetskem okraju).

88. SETNIKAR, N. (Setnik v vrhniškem okraju).

89. SETNIČAR, N. (Setnica v vrhniškem okraju).

90. SLAPAR, G. (Slape v ljublj. okolici ali pa Slap na Vipavskem).

91. SLAPNIČAR, D. (Slapnica v samoborskem okraju na Hrvaškem).

92. SMOLNIKAR, G. (Smolnik v vrhniškem okraju).

93. STRAŽIŠAR, STRAŽIŠČAR, N. (Stražišče, okraj Lož na N.). Identična po pomenu je oblika STRAŽIŠAJ, N.

94. STRAJNAR, D. (Stranje, v ljudski izreki Strajne, v novomeškem, trebanjskem in stiškem [zatiškem] okraju).

95. ŠTIFTAR, Štaj. (Nova Štifta, okraj Gornji Grad).

96. TAPEINER, TEPAJNAR, Štaj. (Tepanja, -nje v konjiškem okraju).

97. TERZINAR, -ER, G. (Trzin v kamniškem okraju).

98. TORKAR, G. (Torka, občina Sorica, okraj Kranj).

99. TRATAR, G., D. (Trata v škofjeloškem in metliškem okraju in v ljubljanski okolici).

100. TRŠČINAR, TRŠINAR, D. (Trš[č]ina v mokronoškem okraju).

101. TURNAR, TURNER, G., Štaj. (Thurn, Turn, ime raznim gradovom po Slovenskem).

102. VIDMAR, Štaj., D., G., N., Pr. (Videm, okraj Brežice, Stična, Vel. Lašče, Trebnje, Brdo; Videni Udine v Italiji). Vidmar je pa tudi = oskrbnik ali obdelovalec zemljišča, ki je cerkvena last – videm iz lat. vidum.

103. VIDRGAR, G. (Vidrga = Idrija na Notr.). Miklošič navaja v 2. izdaji svojega ,,Glasoslovja” [„Lautlehre”], na str. 334., takole: „Vergl. Vidrga, gen. Vidrje = Idria”.

104. ZALOKAR, SALLOKER, G., D., Štaj. (Zaloka v mokronoškem, Zaloke v krškem okraju na D.).

105. ZALOGAR, ZALOHAR, G. (Zalog v kranjskem okraju).

106. ZALAR, N. (Zala, okraj Lož na Notranjskem).

107. ŽAVCAR, -ER, Štaj. (Žavec, Žalec v celjski okolici).

108. ŽELEZNIKAR, pokvarjeno ŽELEZINGER, Štaj., G. (Železnik v konjiškem okraju na Štaj., Železniki na G.).

 

Priimki s končnico -šek, -šak, -ščck, -ščak.

1. ANDRENŠEK, Štaj. (Andrence, okraj Sv. Lenart na Štaj.).

2. ANDOLSEK, ANDOLJSEK (Andol v velikolaškem okraju).

3. ANUŠAK, Štaj. (morda Anovec, okraj Brežice).

4. ARZENŠEK, ARŽENŠEK, Štaj. (morda Erženo selo, okraj Šmarije na Štaj.).

5. ARNŠEK, Štaj. (Arna vas v celjskem okraju).

6. BANOVŠEK, Štaj. (Banovci v ljutomerskem okraju).

7. BELŠAK, Štaj. (Belo, okraj Kozje in Šmarije); tudi BELJŠAK.

8. BEZGOVŠEK, Štaj. (Bezgovica, okraj Šmarije, ali pa Bezgovec, okraj Sv. Lenart).

9. BEZOVSEK, Štaj. (Bezovje v celjskem in v konjiškem okraju).

10. BEZENŠEK, Štaj. (morda Bezinav konjiškem okraju).

11. BOROVINŠEK, Štaj. (Borovina, okraj Kozje).

12. BREŠČAK, G., Prim. (Breg v raznih okrajih na Primorskem in na Gorenjskem).

13. BRINOVŠEK, Štaj. (Brinovec v selniškem okraju).

14. BRINŠEK, BRINJŠEK, G., D. (Brinje v mokronoškem okraju).

15. BRŠEK, Štaj. (Brdo, okraj Kozje in Celje).

16. BREZOVŠEK, -OVŠČIK, -AVŠČEK, Štaj. in Pr. (Brezova, Brezovo in Brezovec v mnogih okrajih na Štaj., Brezovo in Brezovica na Pr.).

17. BUKOVŠEK, BUKOŠEK, BUKŠEK, Štaj. (Bukovje in Bukovci v raznih štaj. okrajih).

18. CEROVŠEK, G. (Cerovo v ljubljanski okolici).

19. CILENŠEK, CILINŠEK, Štaj. (Ciglence, okraj Ptuj in okraj Maribor na levem bregu Drave).

20. ČERNEVŠEK, Štaj. (Črnevec, okraj Vransko).

21. DVORŠAK tudi DVORŠEK, Štaj. (Dvor v raznih štajerskih okrajih).

22. FILIPŠEK, Štaj. (Sv. Filip, okraj Kozje).

23. GABRŠČEK, GABRŠEK, GABERŠEK, Pr., N., G., Štaj.; GABERSAK, Štaj. (Gabre, Gabrče, Gabrje v mnogih okrajih).

24. GABROVŠEK, N. (Gabrovica na Pr.).

25. GAJŠEK, ponemč. GAISCHEGG, Štaj. (Gaj, Gaje v mnogih štaj. okrajih).

26. GERMOVŠEK, Štaj. (Grmo[v]je v celjskem okraju).

27. GLINŠEK, Štaj., Ijublj. okolica (Gline, Glinje na Štajerskem, okraj Vransko, in Glinek v ljublj. okolici).

28. GLOGOVŠEK, Štaj. (Glogovbrod, okraj Brežice).

29. GOMILŠAK, -ŠČAK, -ŠČEK, -ŠEK, Štaj. in Pr. (Gomila, Gomile, Gomilice, Gomilsko na Štaj., Gomila in Gomile na Pr.).

30. GORENŠČEK, Pr. (Gorenje, okraj Ajdovščina).

31. GOLJEVŠČEK, Pr. (Goljevica v kanalskem okraju).

32. GORINŠEK, Štaj. (Gorince, okraj Šmarije, ali pa Gorinsko, okraj Konjice).

33. GOJKO[V]SEK, Štaj. (Gojkova v ptujskem okraju).

34. GOLAVŠEK, Štaj. (Golava v celjskem okraju).

35. GORENJŠEK, Štaj. (Gorenje v šoštanjskem in konjiškem okraju).

36. GORJAKOVŠEK, Štaj. (Gorjakovo, okolica Vransko in celjska okolica).

37. GOVEJŠEK, Štaj. (Goveji potok, okraj Laško).

38 a). GORŠAK, Štaj. (Gora, Gorca, Gorče na Štaj.).

38 b). GORŠEK, D. (Gora na Ribniškem).

39. GREBENŠEK, GREBINŠEK, Štaj. (Grebence, okolica Šoštanj).

40. GRMOVŠEK, D. (Grmovlje v krškem okolica na D.).

41. GRMŠEK (Grm, okolica Ormož in Kozje).

42. GROBELŠEK, GROBLŠEK, Štaj. (Grobelče, Groblje na Štaj.).

43. GUBENŠEK, Štaj. (Gubno, okolica Kozje).

44. HAJNŠEK, Štaj. (Hajnsko, okolica Šmarije).

45. HAMERŠAK, Štaj. (Hammer v ptujskem okraju).

46. HOŠČEK, Štaj. (Hoste, okolica Kozje in celjska okolica).

47. HUMŠEK, D. (Hom v mokronoškem okraju).

48. HRIBERŠEK, Štaj., Kor. (Hriber v raznih štaj. okrajih).

49. ILOVŠEK, Štaj. (Ilovec, Ilovica, Ilovci, vse na Štaj.).

50. IMENŠEK, Štaj. (Imeno, Imenji vrh, okraj Kozje).

51. IZGORŠEK, D. (morda Izgorje v idrijskem okraju).

52. JABLANŠČEK, Pr. (Jablanec, okraj Komen).

53. JAMŠEK, D., Štaj. (Jama v žužemberškem in novomeškem okraju na D., potem Jame v celjskem in laškem okraju na Štaj.).

54. JAVORŠEK, D., G. (Javorje v velikolaškem in škofjeloškem okraju),

55. JAZBINŠEK, Štaj. (Jazbine v raznih štajerskih okrajih).

56. JELOVŠEK, N. in Štaj. (Jelovice, okraj Podgrad na Pr., in Jelovec, Jelovci ipd. na Štaj.).

57. JEMENŠEK, Štaj. = IMENŠEK.

58. JERNEJŠEK, Štaj. (Štaj. Jernej v treh okrajih na Štaj.).

59. JERMOVŠEK, Štaj. (Jarmovec v celjskem okraju).

60. JEREBINŠEK, Štaj. (morda Jerebinjek, okraj Šmarije)

61. JEZERŠEK, G. (Jezero, okolica ljubljanske okolice).

62. JURŠEK, Štaj. (Štaj. Jurij v mnogih štajerskih okrajih).

63. KAMŠEK, Štaj. (Kamnica, okraj Maribor na levem bregu Drave).

64. KALŠEK, KAVŠEK, ponemč. KAUSCHEGG, Štaj. (Kale, okolica celjska okolica).

65. KAMENŠEK, D. in Štaj. (Kamenje v novomeškem, Kamenice v kostanjeviškem okraju na D.; Kamen, Kamence, Kameno na Štaj.).

66. KLANJŠČEK, Štaj., KLAJNŠEK, Pr., KLANŠEK, Ljublj. (Klanec, Klanci na Štajerskem,

Klanec v raznih kranjskih okrajih, Klana in Klan(e)c na Pr.).

67. KLENOVŠEK, Štaj. in D., ponemčen KLEINOSCHEGG, Štaj. (Klenovo, okolica Laško na Štaj., in Klenovik, okolica Mokronog na D.).

68. KLADENŠEK, Štaj. (Kladje v raznih okrajih na Štaj.).

69. KLJUČEVŠEK, D. (Ključevica, okraj Radeče na D.).

70. KOMPOLŠEK, Štaj. (Kompolje v stiškem, velikolaškem in radeškem okolica na D.).

71. KONŠAK, Štaj. (Kon(e)c, okraj Laško).

72. KOPINŠEK, Štaj. (Kopince v selniškem, Kopinca v celjskem okraju).

73. KOSTANJŠEK, Štaj. (Kostanjek in Kostanja ves na Štajerskem, prva vas v brežiškem, druga v slovenjebistriškem okraju).

74. KREMENŠEK, Štaj. (Kremen, okolica Brežice in Laško).

75. KUMPERŠČAK, Štaj. (morda Kumpreš, okraj Gornji Grad)

76. LAKUŠEK, LAKOŠEK, Štaj. (Lakuše v slovenjegraškem okraju).

77. LANIŠEK, G. (Lanišče v škofjeloškem in kamniškem okraju).

78. LAPORŠEK, Štaj. (Laporje v raznih okrajih na Štaj.).

79. LEDINŠEK, ponemč. LEDINSCHEGG, Štaj. (Ledina v brežiškem in selniškem okraju).

80. LENDOVŠEK, Štaj. (morda Lendava na Ogrskem blizu štajerskih mej)

81. LESKOVŠEK, LESKOŠEK, ponemč. LESSKOSCHEGG, Štaj. (Leskovec v premnogih okrajih na Štaj.).

82. LEŠČAK, Pr. (morda Lese, okraj Cerkno)

83. LEVPUŠČEK, -IK, LIPOVŠČEK, -OVŠEK, -UŠČEK, -UŠČIK, Pr. in G. (morda Levpa, okraj Kanal)

84. LIMOVŠEK, G., LIMAVŠEK, Štaj. (Lemovec v slovenskobistriškem okraju).

85. LIPOGLAVŠEK, D. (Lipoglav, okraj ljublj. okolice).

86. LIPOVŠEK, Štaj. (Lipovec v raznih Štaj. okrajih).

87. LOKOVŠEK, Štaj. (Lokovo, Lokovec, Lokovica na Štaj.).

88. LOMŠEK, D., G., Štaj. (Lom v škofjeloškem, Lomno v krškem okraju; Lom v šoštanjskem okraju).

89. LOVARŠČIK, Pr. (Lovara, okraj Črvinjan).

90. LUTRŠEK, G. (morda Luterje v šmarijskem okraju na Štaj.)

91. MAČKOVŠEK, Štaj. (Mačkovec, okraj Laško).

92. MAKOVŠEK, Štaj. (Makovšče v brežiškem ali pa Makole v slovenskobistriškem okraju).

93. MALENŠEK, Pr., G., D. in Štaj. (Malence v kostanjeviškem, Malne v mokronoškem na D.; Malenca v laškem okraju na Štaj.).

94. MALUŠČEK, Pr. (Malovše, okraj Ajdovščina).

95. MARKOVŠEK, MARKOŠEK, Štaj. in G. (Markovci v ptujskem okolica, Markovo v kamniškem okraju).

96. MARINŠEK, Štaj., G., ponemč. MARINSCHEGG, Štaj. (Marina ves in Marijina vas na Štajerskem).

97. MASTINŠEK, MESTINŠEK, Štaj. (Mestinje, ime dveh vasi v šmarijskem okraju na Štajerskem).

98. MARTINŠEK, Štaj. (Sv. Martin v mnogih štaj. okrajih).

99. MELANŠEK, Štaj. (Melanjski vrh, okraj Gornja Radgona).

100. MULAJNŠEK, Štaj. (morda tudi Melanjski vrh)

101 NOGRAŠEK, D. (morda Nograd v velikovškem in celovškem okolica na Koroškem)

102. OGRAJŠEK, Štaj. (Ograda, Ograde, Ograja na Štajerskem).

103. OJSTERŠEK, Štaj. (Ojstro, okolica Laško).

104. ORLINŠEK, ljublj. okolice (Orle v ljublj. okolici).

105. OSTERŠEK, D. (Osterc v kostanjeviškem okraju).

106. PERUŠEK, PEROVŠEK, N. (Perovo v ljublj. okolici in v velikolaškem okraju).

107. PETKOVŠEK, N. (Petkovec v logaškem okraju).

108. PIRMANŠEK, Štaj. (Pirmane, okolica Lož na N.)

109. PLANINŠEK, PLANINŠČEK, D. in Štaj. (Planina v raznih dolenjskih okrajih, Planina in Planinca v raznih štajerskih okrajih).

110. PLAJNŠAK, PLANŠAK, Štaj. (Planjsko, okraj Ptuj).

111. PLETERŠEK, Štaj. (Pleterje, okraj Ptuj in Brežice).

112. PLIBERŠEK, Štaj. (Pliberk, mesto na Koroškem).

113. PODBRŠČEK, -BERŠČEK, Pr. (Podbrda, okraj Tolmin).

114. PODBEVŠEK in PODBELŠEK, G. (Podbela, okolica Tolmin.)

115. PODBORŠEK, G. (morda iz Podborštšek Podboršt, okraj Kamnik in ljubljanska okolica).

116. PODGRAJŠEK, Štaj. (Podgrad in Podgradje na Štaj.).

117. PODKRAJŠEK, D. (Podkraj v litijskem, radeškem in velikolaškem okraju).

118. PODGORŠEK, Štaj. (Podgora, Podgorca, Podgorje, Podgorci, vse na Štajerskem.).

119. PODLOMŠEK, G. (Podlom v kamniškem okraju).

120. PODVRŠČEK, G., Štaj. (Podvrh v škofjeloškem in selniškem okraju).

121. PODREBERSEK, Štaj. (Podreber, okraj Kozje).

122. Polenšek, Štaj. (Polena v raznih občinah šmarijskega in konjiškega okraja).

123. POLJANŠEK, N. (Poljana, okolica Lož, Komen in Podgrad).

124. POLJŠEK, N. (Polje na Vipavskem); tudi POLJŠAK, N.

125. PREKORŠEK, Štaj. (Prekorje v celjskem okraju).

126. PREVOLŠEK, Štaj. (Prevole v raznih Štaj. okrajih).

127. PRISTOVŠEK, Štaj. (Pristova v premnogih okrajih na Štajerskem).

128. PUNGERŠEK, Štaj. (Pungert, okraj Brežice in Ptuj).

129. RADEŠČEK, D. (Radeče na Dol.).

130. RAKUŠČEK, Pr. (Rakovec na Tolminskem).

131. RAZBORŠEK, Štaj. (Razbor, Razborje, Razborec in Razborca na Štajerskem).

132. RAZDEVŠEK, Štaj. (Razdel v celjskem okraju).

133. RAZGORŠEK, G. in Kor. (Razgorje, okraj Vipava in Komen, Razgor na Štajerskem).

134. REBERŠAK, Štaj., REBERŠEK, G. (Reber, Rebre in Rebro na Štaj., Reber v ljublj. okol.).

135. REBERNISEK, Štaj. (Rebernice v rogaškem, Rebernik v slovenjgraškem okraju).

136. REPANSEK, G. in Kor. (morda Repnje v kamniškem okraju)

137. REPENŠEK, Štaj. (Repno v celjskem okraju.)

138. ROJŠEK, Štaj. (Roje v celj. okraju).

139. ROVŠČEK, Pr., ROVŠEK, G., N., Štaj. (Rov in Rova na Prim., Rova na G., Rove v treh štaj. okrajih).

140. RUPERŠEK, D. (Štaj. Rupert v mokronoškem okraju).

141. SAKELŠEK, glej Zakelšek.

142. SELIŠEK, Štaj. (Selišči, okolica Ljutomer).

143. SEVŠEK, D. in Štaj., ponem. SEUSCHEGG, Štaj. (Selce, okraj Krško, Sela v mnogih dolenjskih krajih; Sela, Selca, Selce, Šele na Štajerskem).

144. SLAPŠAK, D. (Slape, ljublj. okol.).

145. SLATENŠEK, SLATINŠEK, Štaj. (Slatina, Slatine, Slatna, Slatno — vse na Štajerskem).

146. SLOMŠEK, Štaj. (Slom, okraj Šmarije in Celje).

147. SLEMENŠEK, Štaj. (Slemene v raznih štaj. okrajih).

148. SOTOŠEK, Štaj. (Sotosko v kozjanskem okraju).

149. STOJNŠEK, Štaj. (Stojnci v ptujskem okraju).

150. STENŠAK, Štaj. (Stenca v konjiškem okraju).

151. STERMŠEK, STRMŠEK, Štaj. (Strmec v mnogih štaj. okrajih in okolici).

152. STRAJNŠAK, STRANJŠAK, Štaj. (Strajna, Stranje, Stransko na Štaj.).

153. SVETELŠEK, Štaj. (Svetelka ali Svetlidol, oboje na Štaj.).

154. ŠEDINŠEK, Štaj. (Šedina, okolica Celje).

155. TAJNŠEK, TANŠEK, Štaj. (Tajna, okraj Gornji Grad in Ptuj).

156. TERBOVŠEK, Štaj. (morda Trbovlje).

157. TOMINŠEK, Štaj. (Tolmin, Tomin na Pr.). Verjetnejše je, da ta priimek pomeni posestnika, ki stanuje blizu kakšne tolmine (tomine) = tolmuna.

158. TOPOLOVSEK, Štaj. (Topolovec, okraj Šoštanj, Kozje in Sl. Bistrica, ali pa Topolovo, okraj Kozje).

159. TRATENŠEK, Štaj. (Tratna, okraj Šmarje in Celje).

160. TREBOVSEK, Štaj. (Trebovlje, okraj Marenberg).

161. TROBEVŠEK, G. (Trobelno v kamniškem okraju).

162. TROJANŠEK, G. (Trojana, okraj Brdo).

163. TURNŠEK, Štaj. (Turn v celj. okraju).

164. VERBOVŠEK, Štaj. (Vrbovec, okraj Šmarije, ali Vrbov, okraj Laško).

165. VEROVŠEK, Štaj. (morda Verovce, okraj Celovec).

166. VIDEMŠEK, G. in Štaj. (Videm, okraj Brdo, Brežice, Celje in Gornja Radgona).

167. VIMPOLŠEK, Štaj. (Vimpole v selniškem okraju).

168. Volovšek, Štaj. (morda Volavc, okraj Brežice, ali pa Voluš, okraj Laško)

169. VIŠČEK, D. (Štaj., Vid na D.)

170. VODIŠEK, D. in Štaj. (Vodice v litijskem in velikolaškem okraju na D., v celjskem in šmarijskem okraju na Štaj.).

171. VODOŠEK, VODUŠEK, Štaj. (1. Vodol, okraj Ptuj ; 2. Vodole, okraj Celje, Konjice in Rogatec; 3. Voduce, okraj Šmarije; 4. Vodule, okraj Celje in Slovenske Konjice).

172. VRHOVŠEK, D. (Vrhovo v stiškem, žužemberškem in trebanjskem okolica; Vrhovce v črnomaljskem okraju).

173. ZABUKOVŠEK, -KOŠEK, Štaj. (Zabukovje v selniškem, šmarijskem in celjskem okraju).

174. ZAGAJŠAK, -ŠEK, Štaj. (Žagaj, okraj Rogatec in Kozje; Zagaje, okraj Ptuj).

175. ZAGORŠAK, ZAGORŠEK, Štaj. (Zagorje, Zagorci, Zagorica na Štaj.).

176. ZAGORIŠEK, Štaj. (Zagorica, okraj Laško).

177. ZAGRAJŠEK, Štaj. (Zagrad in Zagradec na Štaj.).

178. ZAKELSEK, tudi SAKELSEK, Štaj. (Zakelj, okraj Vransko in Ptuj).

179. ZAKOŠEK, Štaj. (Zakot v brežiškem okraju).

180. ZAKRAJŠČEK, ZAKRAJŠEK, N., D., Pr., Štaj. (Zakraj, okolica Lož); na Štaj. tudi ZAKRAJSAK.

181. ZAKŠEK, Štaj. (Zakl, okraj Šmarije, ali pa Zaku, okraj Kozje).

182. ZAPUŠEK, Štaj. (Zapuše, okraj Kozje).

183. ZAVRŠEK, N. (Zavrh v vrhniškem okraju).

184. ZDOLŠEK, Štaj. (Zdole v mnogih štaj. okrajih).

185. ZIMŠEK, Štaj. (Zimica, okolica Sv. Lenart).

186. ZIDANŠEK, Štaj. (Zidanca, okraj Selnica).

187. ZLATINŠEK, pokvarjeno iz SLATINŠEK.

188. ŽELINJŠČEK, Pr. (Želinje v kanalskem okraju).

189. SNOJILŠEK, ZNOILŠEK, SNOILSHEG, G., D. že v XVI. stol., Pr. (Snojile, okraj Brdo, Kamnik, Litija, Stična, Tolmin; Snoji, okolica Laško na Štaj.).

 

Priimki s končnico -nik oz. -n ali -ik

1. APAČNIK, Štaj. (Apače v ptujskem in radgonskem okraju).

2. ARTNIK, Štaj. (Art, beri Rt, v laškem okraju).

3. BERDNIK, Štaj. (Brde in Brdo v raznih okrajih na Štajerskem); tudi Brdo in Brda na Kor.

4. BITEŽNIK, Prim. (Bitež v kanalskem okraju).

5. BLATNIK, D., Štaj. in Kor. (Blato v trebanjskem, ljublj. in konjiškem okraju; Blate v ribniškem okolica na D. in v doberlovaškem okraju na Kor.).

6. BOŠTEČNIK, Ljublj. (Boštetje, okolica Vel. Lašče).

7. BOŽNIK, Štaj. (morda Božne v celjskem okraju).

8. BRČNIK, Štaj. (Brdce v celjskem okolica).

9. BRIŠNIK, Štaj. (Briše, okraj Vransko in Laško).

10. BREZNIK, Štaj. (Breg v mnogih štajerskih okrajih).

11. BRDNIK, glej Berdnik.

12. BREZNIK, Štaj., Kor. in G., ponem. WRESSNIG, Ljublj. (Brezje, Brezno idr. v številnih slov. krajih).

13. BREZOVNIK, Štaj. (Brezova in -ovo v raznih okrajih).

14. BRODNIK, D., Kor. in Štaj. (Brod v krškem, novomeškem, žužemberškem, celovškem okraju; nadalje Brode, okraj Konjice in Šmarije na Štajerskem).

15. BUČNIK, Štaj. (Buče in Bučje, okraj Kozje).

16. BUKOVNIK, Štaj. in G. (Bukovje v raznih štaj. okrajih).

17. CESTNIK, N. in Štaj. (morda Cesta, okraj Ajdovščina in Celje).

18. CVETREŽNIK, Pr. (Cvedrež v kanalskem okraju).

19. ČERTVEŽNIK, Štaj. (morda Čretves v konjiškem okraju).

20. CRETNIK, Štaj. (Čret, Čreta, Črete v raznih štaj. okrajih).

21. DEŽNIK, Štaj. (morda Dežno v treh okrajih na Štaj.).

22. DOBOVIČNIK, Štaj. (Dobovica v celjskem okraju).

23. DOBROVNIK, Štaj. in Kor. (Dobrovlje, okraj Vransko, ali Dobrova v mnogih štaj. in kor. okrajih).

24. DOVNIK, Štaj. (Dol in Dole v številnih štaj. okrajih).

25. GABERŠNIK, Štaj. (Gabrec in Gabreče na Štajerskem).

26. GEREČNIK, Štaj. (Gerečja vas v ptujskem okraju).

27. GERMADNIK, Štaj. (Grmada v brežiškem okraju).

28. GLABAČNIK, GLOBAČNIK, Štaj. (Globač(e) v radgonskem okraju).

29. GLANČNIK, Kor. (Glanča, Glanče in Glanc na Kor.).

30. GLINIK, Kor. (morda Glinje, okraj Borovlje)

31. GLOBELNIK, D. (Globelj v ribniškem okraju).

32. GLOBOČNIK, G. in Štaj. (Globoče in Globoko v raznih štaj. okrajih; Globoko tudi v radoljiškem okraju na G.).

33. GODNIK, GODNIG, Pr. (morda Godje v sežanskem okraju).

34. GOMILNIK, Štaj. (Gomila in Gomile v raznih štaj. okrajih).

35. GOLČNIK, G. (Golice v kamniškem, Golice v litijskem okraju).

36. GOLOVERŠNIK, Štaj. (Goli vrh v celjskem okraju).

37. GORIČNIK, G. in Kor. (Gorica, Gorice, Gorice na Kor. in G. v mnogih okrajih).

38. GORNIK, D., Kor. in Štaj. (Gora v raznih štaj. okrajih, v ribniškem okraju in D. in v rožanskem na Kor., ali Gore v trbiškem in celovškem okraju ali Gor(e)nja vas v raznih dolenjskih okrajih ali Gorje v celovškem, rožanskem in radovljiškem okraju).

39. GRADIŠNIK, Kor. in Štaj. (Gradiše, okraj Trg ali Feldkirchen na Kor.; Gradišče, Gradiše, Gradiš v raznih štaj. okrajih).

40. GRADNIK, Pr. (Gradno v goriškem okraju).

41. GROBELNIK, GROBLNIK, Štaj., Kor. (Grobelno, okraj Celje in Šmarije na Štaj.).

42. GRIČNIK, Štaj. (Grič, okraj Kozje, Brežice in Konjice na Štaj.).

43. GRMADNIK, Štaj. (Grmada v brežiškem okraju).

44. GRUBELNIK, Kor., GRUBELJNIK, Štaj. — Grobelnik.

45. GRUŠOVNIK, GRUŠONIK, Štaj. (Grušovje v raznih okrajih na Štajerskem).

46. GURNIK, Štaj. = Gornik.

47. HABERNIK, Kor., tudi HABERNIG (ponemč.). (V Habri = V Gaberju v celovškem ali Gabrije v velikovškem okraju).

48. HRASTNIK, Štaj. (Hrastje v raznih štaj. okrajih).

49. HUDNIK, Ljublj. (Hudo v kamniškem, novomeškem in stiškem okraju).

50. HRIBERNIK, Kor. in Štaj. (Hriber, okolica Rogatec, Celje in Šmarije na Štajerskem).

51. HRIBNIK, N. (Hrib v vrhniškem okolica).

52. JAMNIK, D., G. in Štaj. (Jama, okraj Kranj na G., Žužemberk in Rudolfovo na D.; Jame na Štaj. v celjskem in laškem okraju).

53. JAVORNIK, G., Štaj., JAVERNIK, Štaj., JAMERNIK in JAMMERNIGG Štaj. (Javorje, okraj Škofja Loka na G., okraj Šmarije na Štaj. idr.).

54. JELOČNIK, Ljublj. (Jelovca, okraj Škofja Loka).

55. JELŠNIK, Štaj. (Jelše, Jevše, Jevša in Jevšje na Štaj.).

56. JEZERNIK, G., D., Štaj. (Jezero, okraj ljublj. okol. in okraj Kozje na Štajerskem).

57. JEZERČNIK, Kor. (Jezero, okolica Rožek na Kor.).

58. JESENIČNIK, Štaj. (Jesenica, okraj Rogatec).

59. KAČIČNIK, Štaj. (Kačice v selniškem okraju).

60. KARNIČNIK, ponemč. KARNITSCHNIGG, Kor., Štaj. (Karnica v šmohorskem okraju na Kor. in v gornjegrajskem okraju na Štaj.; Krnice v istem okraju na Štaj.).

61. KAUČNIK, KAVČNIK, KAUTSCHNIGG [ponemč.], Štaj. (Kalce v krškem okraju na Dol. in v logaškem okraju na N, Kavče, okraj Šoštanj na Štaj.).

62. KASOSNIK, N., KASESNIK, Štaj. (Kasase v celjskem okolica prim. Koseze na Kranjskem in Kazaze na Kor.).

63. KLANČNIK, KLANČNEK, G., Štaj. (Klanec, Klance na Štaj.; Klanec, okolica Kamnik in Kranj).

64. KERČNIK, KRČNIK, Štaj. (Krče v slovenskobistriškem okraju in okolici).

65. KLADNIK, Štaj. (Kladje v mnogih štaj. okrajih).

66. KOČNIK, Štaj. (Koče, okraj Kozje; Kočno, okolica Sl. Bistrica).

67. KOLEŠNIK, Štaj. (Kolesje v selniškem okraju).

68. KORITNIK, N., D., Štaj. (Koritno v raznih Štaj. okrajih, potem v kostanjeviškem okolica na D.; Korita v idrijskem in trebanjskem okraju).

69. KOTNIK, N., Kor., Štaj. (Kot, okraj Rožek, Pliberk in Dobrla ves na Kor., Kot v ljublj. okolici; Kot, Kota, Kote v raznih štaj. okrajih).

70. KRIŽNIK, Štaj. (Sv. Križ v mnogih okolica na Štajerskem).

71. KRŽIŠNIK, G. (Keržiše == Križišče, okraj Litija).

72. LADINIK, LADINEK, Štaj., Kor. (morda Ladine v celovškem okraju ali Ledina v treh štaj. okrajih).

73. LAMPREČNIK, Štaj. (Lamperče v selniškem okraju).

74. LANIŠNIK, Štaj. (Lanišče v laškem okraju na Štaj.).

75. LAPORNIK, Štaj. (Laporje v celjskem in slovenskobistriškem okraju).

76. LAZNIK, Štaj., N. (Laze v raznih štajerskih in kranjskih okrajih).

77. LESIČNIK, Kor. in Štaj. (Lesiče, okraj Sl. Bistrica, ali Lesično, okraj Kozje).

78. LEŠNIK, Kor. in Štaj., ponemč. LOSCHNIGG, Štaj. (Lešje v treh okrajih na Štaj.).

79. LIPNIK, Kor. in Štaj. (Lipno, Lipa, Lipe in Lipje na Štaj., Lipa in Lipje na Kor.).

80. LOČIČNIK, Štaj. (Ločič v ptujskem, Ločica v raznih okrajih na Štaj.).

81. LOPARNIK, pokvarjeno iz Lapornik.

82. LOPATNIK, Štaj. (Lopata v celjskem, Lopate v brežiškem okraju).

83. MELOVNIK, Štaj. (Melovje, okolica Gornja Radgona in Celje).

84. MERČNIK, Štaj. (morda Mrčna sela, okraj Kozje).

85. MIRNIK, MERNIK, Štaj. (Mirje, okraj Kozje).

86. MLAČNIK, Štaj., Kor. (Mlače in Mlake v raznih okrajih).

87. MOČILNIK, Pr. in Kor., MOČIVNIK, Štaj. (Močile v kanalskem okraju na Pr. in v šmohorskem okolica na Kor.).

88. MOŠNIK, Kor. in G. (Moše v šmohorskem okolica na Kor. in v kranjskem na G.); MOŠENK, ljublj. okol. = Mošnik.

89. OKROŽNIK, Štaj. (Okrog v raznih štaj. okrajih).

90. OREŠNIK, D. in Štaj.; ORIEŠNIK, Kor. (Orešje v raznih okrajih na Štaj.).

91. OREHOVNIK, G. (Orehovlje, okraj Kranj).

92. OSOJNI, Štaj. in Kor. (Osoja v slovenskobistriškem okraju, Osoje, okraj Trg na Kor.).

93. OSTROŽNIK. Štaj. (Ostrožje, Ostrožno in Ostroga na Sp. Štaj.).

94. PAČNIK, Štaj. (Paka v šoštajnskem in v konjiškem okraju).

95. PADEŽNIK, Štaj. (Padež v selniškem in laškem okraju).

96 PARADIŽNIK, Štaj. (Paradiž v ptujskem okraju).

97. PEČOVNIK, Štaj. (Pečovje v celjskem in brežiškem okraju).

98. PEČNIK, G., D., Štaj. (Peč, okraj Stična na D.; Brdo na G. Pečje, okraj Selnica na Štaj.).

99. PEPELNIK, Štaj. (Pepelno v celjskem okraju).

100. PLEŠIVČNIK, Štaj., Kor. (Plešivec v raznih okrajih na Štaj.).

101. PLESNIK, Štaj. (Pleš v laškem okraju na Štaj.).

102. PLESNIK, Štaj. (Ples, okraj Kozje in Ptuj).

103. POBERŽNIK, Štaj. (Pobrež, -že in -žje na Sp. Štaj.).

104. PODBREŽNIK, Štaj. (Podbrege, okraj Šmarje).

105. PODGORNIK, Pr. (Podgorje, Podgoro, Podgora na Pr.).

106. PODPEČNIK, G. in Štaj., ponem. POTPETSCHNIGG, Štaj. (Podpeč na G. in na Štaj. v raznih okrajih).

107. PODLIPNIK, D. (Podlipa v trebanjskem, Podlipo v krškem okraju).

108. PODLESNIK, Štaj., D. (Podlesje v celjskem okraju).

109. PODMENIK, Štaj., beri Podmejnik (Podmeje v laškem okraju).

110. PODREČNIK, G. (Podreče in -čje, okraj Kranj in Brdo).

111. POGLEDNIK, Štaj. (morda Pogled v konjiškem okraju).

112. POPLATNIK, Štaj. iz Podplatnik (Podplat v rogaškem in celjskem okraju).

113. POTOČNIK, G., N. in Štaj. (Potoče Potoke in Potok v mnogih Štaj. in kr. okolica).

114. PRAPROTNIK, G., N., D., Štaj. (Praprot, Prapretno itn. v raznih kr. in štaj. okrajih z okolico).

115. PRELESNIK, D., G. (Prelesje v črnomaljskem, velikolaškem, mokronoškem in škofjeloškem okraju).

116. PRELOŽNIK, Štaj. (Prelogi v mnogih štaj. okrajih z okolico, Prelož v konjiškem okraju).

117. PRESEČNIK, Štaj. (Preseka in Presek na Štaj.).

118. PRISTOVNIK, Štaj. (Pristova v brezštevilnih okrajih na Štaj.).

119. PUNGARTNIK, Štaj., Kor. (Pungert, okraj Ptuj in Kozje na Štaj., Svinec na Kor.).

120. PUŠNIK, Štaj. (Puše v brežiškem in selniškem okraju).

121. RADIŽNIK, RADEŠNIK, RADIŠNIK, Kor. (Radiže v celovškem okraju).

122. RADOŠNIK, Štaj. (Raduše v slovenjgraškem okraju).

123. RANČNIK, Štaj. (Ranč, okraj Maribor na desnem bregu Drave).

124. RAKOVNIK, Štaj. (Rakovlje, okraj Vransko).

125. RAZPOTNIK, Kor., Štaj.; RASPOTNIG, Kor. in G. (Razpotje v celovškem okraju).

126. RAZBORNIK, RASBORNIK, Kor. in Štaj. (Razbor v številnih štaj. okrajih).

127. RAVNIK, Pr., G., Kor. (Ravna, Ravne, Ravno v neštetih okrajih).

128. RAZTOČNIK, Štaj. (Raztoke v ptujskem okraju).

129. REBERNIK, G., Kor., Štaj. (Reber, Rebre in Rebro v raznih okrajih).

130. REČNIK, Štaj. (Reka v mnogih štaj. okrajih).

131. REPNIK, G., Kor., Štaj. (Repno in Repnje v raznih okrajih).

132. ROJNIK, Štaj. (Roje v selniškem in celjskem okraju).

133. ROVŠNIK, Štaj. (Roviše, okolica Brežice in Šmarje).

134. RUPNIK, Pr., N., D. (ponemč. RUPPNIGG, Štaj.), (Rupe v velikolaškem, Rupa v goriškem in odgrajskem okraju).

135. RUŠNIK, Štaj. (Rušno, okraj Kozje, Ruše, okraj Maribor na desnem bregu Drave in celjska okolica).

136. RUTNIK, Kor., Štaj. (Rute v konjiškem, Rut in Rute v mnogih kor. okolica).

137. RŽIŠNIK, G. (Ržišče, „Režiše” v litijskem in kostanjeviškem okraju).

138. SEMPRIMOŽNIK in ŠEMPRIMOŽNIK, Štaj. (Štaj. Primož, izg. Šemprimož v gorenjegrajskem in marenberškem okraju).

139. SEVNIK, ponemč. SEUNIG, Ljublj. (Selno, Sevno v novomeškem okraju).

140. SLAPNIK, Štaj. (Slape v ptujskem okraju).

141. SMEREČNIK, G. (Smrečje v vrhniškem okraju).

142. STENIČNIK, Štaj. (Stenica v konjiškem okraju).

143. STERMŠNIK, tudi STRMČNIK, in STERMCNIK, Štaj. (Strmec v raznih okrajih).

144. STUDENČNIK, Štaj. (Studence, okraj Maribor na desnem bregu Drave in drugi kraji na Štaj).

145. SUHADOLNIK, N. (Suhi dol, Suhadol v novomeškem, škofjeloškem in kanalskem okraju).

146. SUŠNIK, G., N., Štaj. (Suho, okraj Selnica in Kozje; Suha, okraj Kranj in Škofja Loka).

147. TABERNIK, G. (morda Tabor, okraj Kranj)

148. TOLSTOVRŠNIK in TOSTOVERŠ, -NIK (Tolsti vrh v konjiškem in slovenjgraškem okraju).

149. TOPOLNIK, Štaj. (Topole in Topolje v raznih okrajih).

150. TRATNIK, G., N., Štaj. (Trata, Tratna, Trate v različnih okrajih).

151. TRAVNIK, D. (Trava v kočevskem okraju).

152. TREBIČNIK, Štaj. (Trebiče, okraj Kozje).

153. TSCHRETNIG, -IK, glej Čretnik!

154. ULČNIK, Štaj. (Ulice, okraj Šmarje na Štaj.).

155. VERTAČNIK, Štaj. (Vrtače v selniškem okraju).

156. VENIŠNIK. Štaj. (Veniše v krškem okraju na D. ali Viniše v ptujskem okraju).

157. VERŠNIK,v Štaj. (Vrh, Vrhe, Vrhi, Vršna vas, vse na Štaj.).

158. VISOČNIK, Štaj. (Visoče, okolica Kozje, ali Visoko, okraj celjska okolica).

159. VODOVNIK, Štaj. (morda Vodol, Vodole v raznih Štaj. okrajih).

160. VIRBNIK in VRBNIK, Štaj. (Vrbje, Vrba, Vrbno na Sp. Štaj.).

161. VOGELNIK, G. (Voglje v kranjskem okraju na G.).

162. VRHOVNIK, Štaj. (Vrhova, Vrhovlje, Vrh na Štaj.).

163. ZABUKOVNIK, Štaj. (Zabukovje, okraj Celje, Selnica in Šmarje na Štaj.).

164. ZABERDNIK, Kor. (Zabrda v celovškem okraju).

165. ZAFOŠTNIK, ZAFOŠNIK, ponemč. SAFOSCHNIG (Zafošt v konjiškem okraju z okolico).

166. ZABLATNIK, SABLATNIK, Kor. (Zablate. okraj Celovec).

167. ZABERŠNIK nam. ZAVERŠNIK, Kor. (Za Vrhom, okraj Borovlje na Kor.).

168. ZAGRADNIK. Štaj. (Zagrad v celjski okolici).

169. ZAGORIČNIK, Štaj. (Zagorica v laškem okraju na Štaj.).

170. ZAJČNIK, Štaj. (morda Zajčja gora, okraj Selnica )

171. ZAKOTNIK, G. (morda Zakot v brežiškem okraju).

172. ZALOŽNIK, N. in Štaj. (Založe, Zalog v različnih okrajih na Kranjskem in Štaj.).

173. ZAPEČNIK, Štaj. (Zapečje, okraj Selnica in Kozje).

174. ZAVRATNIK, Štaj. (Zavratje v selniškem, Zavrate v laškem okraju).

175. ZAVRŠNIK, G., Štaj., Kor., tudi ZAVERŠNIK, Štaj., Kor.; (Zavrh in Završe na Štaj., Zavrhom ali Za Vrhom, okraj Borovlje na Kor., nadalje Zavrh v kamniškem in ljubljanskem okraju itd.).

176. ZLATEČNIK, Štaj. (Zlateče v šmarijskem, laškem in celjskem okraju).

177. ŽAVNIK, Kor. (Žavnja ves v velikovškem ali Žale v celovškem okraju).

178. ŽELEZNIK, Štaj., D., N. (Železno v celjskem okraju na Štaj. in v trebanjskem na Dolenjskem).

179. ŽLEBNIK, Kor., Štaj. (Žlebnje v beljaškem okraju na Kor. in v laškem na Štaj.).

180. ŽUPNIK, -NEK, Štaj. (morda Župe v ptujskem okraju).

 

Priimki s končnico -ec in -ski.

1. BELEC, BELC, BEUC, BEVC, Pr., G., Štaj. (Bela v raznih okrajih na Vipavskem, Gorenjskem in Štajerskem; Belo na Štajerskem v treh okrajih).

2. BERGINEC, BERGINC, Pr. (Breginj, Brginj = ital. Bergogna na Tolminskem).

3. BITENC, BITANC, Štaj., G., ponemč. BITTANITZ, Štajer. (Bitno ali Bitnje, nemški Feichting v kranjskem okraju; tudi nemški priimek Feichtinger je prav navaden).

4. BLAZINC, Štaj. (Blazine v celjskem okraju).

5. BLEJEC, G. (Bled na G.).

6. BOHINJEC, BOHINJE, BOHINEC, BOHINC, G., ponemč. VOHINZ, Štaj. (Bohinj na G.).

7. BOJANC, D. (Bojanja vas v metliškem, Bojanj vrh v stiškem okraju).

8. BRIC, Pr., D., Štaj.; *BREC, Pr. (Brdo v raznih pr. okrajih, v treh okrajih na Štaj.).

9. BREZOVEC, Prim. (Brezovo v kanalskem okraju).

10. BUKOVEC, BUKOVIC, BUKOVC, Štaj., D., Pr.; ponemč. BUKOWITZ, D. (Bukova gora na Štaj., Bukovje na Štaj. in N., Bukovo na Pr.).

11. DOBROVC, Štaj. (Dobrova v premnogih Štaj. okrajih).

12. DOBRAVEC, Ljublj. (Dobrava v raznih dolenjskih in gorenjskih okrajih).

13. GAJSKI, D. (Gaj v kostanjeviškem okraju).

14. GOJKOVSKY, Kor. (morda Gojkova v ptujskem okraju).

15. GORJANEC, Štaj., G., tudi GORJANC, N. (Gorjane, okraj Kozje; Gorje v raznih okrajih).

16. GORIČKI, Štaj. (Gorica v mnogih štajerskih okrajih).

17. GREBENEC, GREBENC, D., N., Kor. (Grebene v velikolaškem okraju).

18. GROPAJEC, GROPAJC, Pr. (Gropada pri Trstu).

19. IPAVEC, IPAVIC, N., Pr., Štaj. (Vipava, Ipava na Kr.).

20. IŽANEC, D. (Ig pri Ljubljani).

21. JANKOVEC, -OVIC, N., Kor. (morda Jankova v celjskem okraju).

22. JASENC, G. (Jasen, okraj Brdo na G.).

23. JAVORSKI, G. (Javorje, okraj Škofja Loka in Litija).

24. JURJEVEC, JURJOVEC, G., Štaj. (Jurjevo v ptujskem okraju).

25. KANALEC, KANALC, KANAVC, Pr., N. (Kanal na Primorskem).

26. KASTELEC, KASTELIC, KASTELC, N., D., ponemč. KASTELLITZ, Štaj. (morda Kostel v kočevskem okraju).

27. KOPRIVEC, N., D. (Kopriva, okraj Komen).

28. KOSTEVC, Ljubij. (Kostel v kočevskem okraju).

29. KOSTANJEVEC, D., Štaj. (Kostanjeva gorica v selniškem, Kostanjeve v celj. okraju).

30. KRIŽANC, Štaj. (Križan vrh, okraj Kozje).

31. KROPEČ, Štaj. (Kropa, okraj Gornji Grad).

32. KUKOVEC, KUKUVEC, ponemč. KUKOVITZ, Štaj. (Kukova v ptujskem okraju).

33. LAZANSKI, D. (morda Laze v raznih dol. okrajih).

34. LOPAREC, Pr. (Lopar(o) v koprskem okraju).

35. MEKINEC, ljublj. okol. (Mekine v kamniškem in stiškem okraju).

36. MELINEC, MELINC, Pr. (Meline v goriškem okraju).

37. MIKLAVŽEVEC, G. (Sv. Miklavž v kamniškem okraju )

38. MILAVEC, MILAVC, MILJAVEC, MILLAUZ, N., Štaj., Pr. (Milava, okraj Lož).

39. PALOVEC, PALJAVEC, PALJAVIC, Pr. (morda Paljevo v kanalskem okraju).

40. PLANINEC, PLANINC, Štaj., Pr. (Planina na Pr., na N. in v raznih štajerskih okrajih).

41. PLESEC, Štaj. (Ples, okraj Kozje).

42. PLEŠEC, Štaj. (Pleš, okraj Laško).

43. PLETERSKI, D., Štaj. (Pleterje v ptujskem in brežiškem okraju).

44. PODLIPIC, -EC, N. (Podlipa v vrhniškem okraju).

45. POLJANEC, POLANEC, POLANC, G., ponemč. POLLANITZ, -NETZ, Štaj. (Poljane v škofjeloškem, kamniškem in gornjegrajskem okraju).

46. PODVINSKI, Štaj. (Podvin, Podvine, -nje, Podvinci, vse na Sp. Štajerskem).

47. PREGARC, Pr. (Pregarje, okraj Podgrad, ali Pregora, okraj Buzet).

48. PRISTAVEC, N. (Pristava v vrhniškem okraju).

49. REBERC, Štaj. (Rebro, Reber, Rebrena Štaj.).

50. ROJEČ, ROJIC, ROJC, Pr., Štaj. (Roje v goriškem, celjskem in selniškem okraju), ponemč. ROITZ.

51. SEKOLEC, Štaj. (Sekulje v ptujskem okraju)

52. SUHADOLEC, ljublj. okol. (Suhadole v kamniškem okraju).

53. ŠENTJURC, Štaj. (Štaj. Juri na raznih štajerskih okrajih).

54. SKOFLJANEC, D. (Škofije, okraj Višnja Gora).

55. TOMAŽEVIC, G. (Štaj. Tomaž v škofjeloškem okraju).

56. TOMINEC, N. (Tominje v ilirskobistriškem okraju ali pa Tomin, Tolmin na Pr).

57. TOPOLOVEC, TOPOLAVEC, Štaj., Kor. (Topolovo, okolica Kozje).

58. TRNOVEC, N. (Trnovo, okolica Il. Bistrica).

59. VIPAVC, Štaj. (Vipava na Kranjskem).

60. VREMEC, Pr. (Vreme, okraj Senožeče).

61. VRHOVEC, VERHOVC, D., N. (Vrhovo v stiškem, žužemberškem, novomeškem in trebanjskem okraju; Vrhpolje v sežanskem in goriškem okraju; Vrh v raznih primorskih in kranjskih okrajih).

62. ZABUKOVEC, G., D., N. (Zabukovje v mokronoškem in krškem okraju).

63. ZABRIC, Prim., pokvarjeno ZABRIČ (Zabrdo v kanalskem in goriškem okraju).

64. ZAGOREC, ZAGORC, D., Štaj. (Zagorje, okraj Ormož in Kozje na Štaj., okolica Litija na Kr.).

65. ZDOLEC, ZDOVEC, ZDOUC, ZDAVC, Kor., Štaj., N. (morda Zdole, okolica Brežice in Kozje)

66. ŽUPEVC, Štaj., G. (morda Župe v ptujskem okraju).

67. STAROVEŠKI, Štaj. (Stara ves v raznih okrajih na Štaj.).

 

Priimki iz imen rek in gora

1. KRAŠOVEC, KRAŠEVEC, -VIC, G., N., D., Štaj. (Kras).

2. KUMLJANEC, KOMLJANEC, D. (Kum).

3. MURŠAK, MURŠEC, Štaj. (Mura).

4. NADIŽAR, G. (Nadeža, izvir Save Dolinke).

5. OBERSKI, Štaj. (Obir).

6. POSAVEC, G. (Sava).

7. SOTELŠEK, SOTLAR, Štaj. (Sotla).

8. ŠČAVNIČAR, Štaj. (Ščavnica).

9. ZADRAVEC, Štaj. (Drava).

10. JELOVČAN, G. (Jelovec).

11. ZABUKOVEC, D. (Zabukovje, hrib pri Trebelnem na D.).

 

Vir: Ivan Koštial, Rodbinski priimki na Slovenskem, Dom in svet, let. 18, št. 2, Ljubljana 1905.